Algemene voorwaarden


Algemene bepalingen en voorwaarden van de Zeitschild GmbH

§ 1. Algemene informatie

(1) De volgende algemene voorwaarden van Zeitschild Skin Aesthetics GmbH Walter-Frese-Str. 17, 42799 Leichlingen (hierna “Zeitschild” genoemd) zijn uitsluitend van toepassing. Zeitschild accepteert geen tegenstrijdige voorwaarden of voorwaarden van de klant die afwijken van deze voorwaarden.

(2) “Ondernemer” in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid, die bij het afsluiten van de transactie commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten verricht (§14 BGB).

(3) “Consument” in de zin van deze Algemene Voorwaarden is de klant die een transactie ondertekent bij Zeitschild voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit (§ 13 BGB).

(4) “Verkoopcontracten op afstand” zijn overeenkomsten voor het leveren van goederen of het verlenen van diensten, tussen Zeitschild en een consument, uitsluitend met gebruikmaking van middelen voor communicatie op afstand.

§ 2 Aanbiedingen / tarieven / verzendkosten

(1) De prijzen vermeld in de online winkel of in brochures, prijslijsten en ander informatiemateriaal zijn inclusief btw.

(2) Zeitschild berekent verzendkosten voor de levering van de bestelde goederen, tenzij de verzendkosten niet nadrukkelijk worden aangegeven. De klant kan de verzendkosten in het verzendkostenoverzicht zien. De verzendkosten voor de geselecteerde producten worden in de winkelwagen weergegeven als onderdeel van het online bestelproces.

(3) Beschrijvingen van de werking van producten van Zeitschild geven geen verzekering of een garantie.

§ 3 Overeenkomst webshop

(1) De weergave van de producten in de webshop op zeitschild.be, is geen juridisch bindende aanbieding, maar een uitnodiging om te bestellen.

(2) Na afloop van het bestelproces krijgt de klant na het aanklikken van de knoppen [Nu kopen] een bindend bod voor de aankoop van de door hem uitgekozen producten. De ontvangst van de bestelling wordt aan de klant per email bevestigd door een automatisch gegenereerde orderbevestiging van Zeitschild. Deze bevestiging vormt geen wettelijk bindende aanvaarding door Zeitschild. Zeitschild kan de bestelling van de klant accepteren door binnen drie dagen een bestellingsbevestiging per e-mail te sturen.

§ 4 Overeenkomst bestelformulieren

(1) Bestelformulieren van Zeitschild vertegenwoordigen geen juridisch bindend aanbod, maar een aanvraag voor de bestelling. Door het ingevulde bestelformulier te verzenden, krijgt de klant een bindend bod voor de aankoop van de door hem uitgekozen producten.

(2) Zeitschild kan de order van de klant aanvaarden door via E-Mail een orderbevestiging te sturen, of door levering van de goederen binnen drie dagen.

§ 5 Annuleringsrecht voor consumenten bij overeenkomsten op afstand

Recht van herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum waarop u, of een derde partij door u aangewezen en die niet de vervoerder is, de artikelen in ontvangst hebt of heeft genomen. In het geval van een aankoop waarbij verschillende goederen in delen worden geleverd, heeft u, of een derde partij door u aangewezen die niet de vervoerder is, bedenktijd vanaf de datum waarop het laatste deel is geleverd.

Om gebruik te maken van uw annuleringsrecht, dient u ons (MARDESCO BVBA, Elizabethlaan 158D/51
8300 Knokke-Heist, e-mail info@zeitschild.be) middels een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of e-mail) over uw beslissing de aankoop te annuleren te informeren.

U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier. Dat is echter niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven is het voldoende om uw mededeling betreffende uw herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de intrekkingstermijn te behouden, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de intrekkingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Ingeval u de overeenkomst herroept, dienen wij de daarmee verband houdende totaalprijs, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan doordat de klant een alternatieve wijze van levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over de herroeping van de overeenkomst is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; in geen geval worden in verband met de terugbetaling kosten aan de klant in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling opschorten totdat de ongebruikte, ongeopende goederen retour zijn ontvangen.

“U dient de goederen snel en in elk geval niet later dan binnen 14 dagen terug te sturen of bezorgen aan MARDESCO BVBA, Elizabethlaan 158D/51 8300 Knokke-Heist, vanaf de datum waarop u ons informeert over de annulering van deze overeenkomst. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”

De kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor onze rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die om gezondheidsredenen of op grond van hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen als de verzegeling na de levering is verwijderd.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

§ 6 Levering, eigendomsvoorbehoud, risico-overdracht

(1) De levertijd na orderbevestiging is 4-6 dagen. Zeitschild informeert de klant over de levertijd in de orderbevestiging. Het is niet mogelijk de goederen af te halen.

(2) Levering per pakketdienst.

(3) Als de klant met Zeitschild is overeengekomen dat de aankoopprijs moet worden betaald na levering of op rekening, dan blijven de goederen eigendom van Zeitschild totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

(4) Als de klant een ondernemer is, dan worden de goederen verzonden op eigen risico van de klant. Het risico wordt overgedragen aan de klant wanneer de te leveren goederen de vestiging hebben verlaten waar Zeitschild de goederen uitgeleverd heeft aan de vervoerder, koerier of een persoon of instelling die het transport regelt, zelfs als er sprake is van een gratis aflevering.

§ 7 Garantie voor consumenten

Als de klant consument is, dan is de garantie gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

§ 8 Garantie aan ondernemers

(1) Is de klant ondernemer, dan is de beperkingstermijn voor de garantieclaims één jaar na aflevering. De wettelijke beperkingstermijn overeenkomstig de artikelen 478, 479 BGB blijft onverlet; Het is 5 jaar vanaf de levering van het defecte item. Juridische wettelijke termijnen van beperking voor vorderingen tot schadevergoeding als gevolg van schade aan lichaam, gezondheid en leven, alsmede voor andere opzettelijke en grove nalatige schending door Zeitschild, haar wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, blijven onverlet.

(2) De bewering van garantieverzoeken door een ondernemer veronderstelt dat deze laatste zijn verplichting is nagekomen om de klacht die op grond van § 377 HGB verschuldigd is, te inspecteren en te melden.

(3) In het geval van een defect van het gekochte item, kan Zeitschild kiezen tussen corrigerende maatregelen en vervanging. Als het verhelpen van de gebreken of de vervangende levering mislukt, heeft de klant het recht om naar eigen goeddunken de overeenkomst te herroepen of een passende vermindering van de aankoopprijs te eisen.

§ 9 Verrekening, recht van retentie

Als de klant een ondernemer is, heeft de klant alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk geldig, onbetwist of erkend zijn door Zeitschild. De ondernemer is als klant gerechtigd het recht van behoud alleen uit te oefenen, voorzover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) In geval van schade veroorzaakt door Zeitschild en / of haar medewerkers, is Zeitschild aansprakelijk in geval van opzettelijke bedoeling en grove nalatigheid, ook van haar medewerkers, in overeenstemming met wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor door onachtzaamheid veroorzaakte schade aan leven, lichaam of gezondheid, alsmede aan vorderingen volgens §§ 1, 4 Product Aansprakelijkheidsrecht.

(2) In geval van nalatigheid er veroorzaakte materiële en eigendomsschade is, zijn Zeitschild en haar medewerkers alleen aansprakelijk voor schending van een materiële contractuele verplichting, maar beperkt tot de te voorziene en contractuele schadevergoeding (essentiële contractuele verplichtingen zijn degenen wiens vervulling het contract vormt en waarop de klant wordt toevertrouwd most). Bovendien is aansprakelijkheid uitgesloten.

§ 11 Jurisdictie, toepasselijk recht, contractuele taal

(1) Als de klant een geregistreerde handelaar of instantie is, dan heeft de vestigingsplaats van Zeitschild gerechtelijke bevoegdheid; Zeitschild is echter gerechtigd de klant in zijn woonplaats te vervolgen.

(2) Voor de zakelijke relatie tussen Zeitschild en de klant is de wet van de Bondsrepubliek Duitsland – met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen – van toepassing, tenzij de verplichte consumentenbeschermingsregels de toepassing van een andere wet vereisen. (3) De contracttaal is Duits. Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor de overeenkomst.

§ 12 Handelsmerk

Zeitschild Skin Aesthetics GmbH
Walter-Frese-Str. 17
42799 Leichlingen
Gemachtigde directeuren: Britta Richter, Hermann Mintel

Tel. 0800-0225800
Fax: 02175-8894740
E-Mail: info@zeitschild.com

Algemene bepalingen en voorwaarden van de Zeitschild GmbH

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden. Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een geschillencommissie en daartoe ook niet bereid.